ISO

 • ISO 9001 Systém manažérstva kvality
 • ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva
 • ISO OHSAS 18001 Systém manažérstva BOZP
 • Chcem vedieť viac

 • Ochranné známky

 • Čo je ochranná známka?
 • Práva majiteľa
 • Trvanie
 • Chcem vedieť viac
 • Ochranná známka


  Poznáte ochranné známky Coca – Cola, Nike, Adidas ?

  Áno, toto všetko sú ochranné známky, ktorými si výrobcovia označujú svoje produkty či služby. Ochranná známka môže byť svetoznáma, alebo známa len na určitom území. Vždy však plní rovnaký účel - rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.


  Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť, je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov a je zapísané do registra ochranných známok. Označenie, ochranná známka môže byť tvorená slovami (vrátane osobného, obchodného mena), písmenami, číslicami, kresbami, tvarom alebo obalom výrobku, prípadne ich vzájomnou kombináciou.


  Prospešnosť Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri , alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®. Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie na území SR používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra. Rovnako nemôže používať toto označenie v spojení s týmito tovarmi alebo službami, najmä umiestňovať ho na tovary alebo ich obaly, ponúkať alebo uvádzať na trh takto označené tovary.


  Prínosy:

 • Zabezpečujú, že spotrebitelia môžu rozlišovať medzi výrobkami
 • Umožňujú výrobcom odlišovať svoje výrobky
 • Sú marketingovým nástrojom a základom na budovanie imidžu a reputácie
 • Môžu byť predmetom licencie, čiže môžu byť priamym zdrojom zisku z poplatkov
 • Môžu byť užitočné na získanie financií

 • Trvanie Formálny prieskum- úrad skúma či prihláška obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti, či bol uhradený prihlasovací poplatok, či prihláška je správne a úplne vyplnená. Vecný prieskum- úrad skúma či prihláška obsahuje vecné náležitosti, či ochranná známka nepatrí do skupiny, ktorú zákon zakazuje registrovať, alebo či nie je v konflikte s už existujúcou ochrannou známkou v danej triede. Zverejnenie prihlášky vo Vestníku ÚPV SR pre prípadné námietky tretích osôb v zákonnej trojmesačnej lehote. Samotná registrácia ochrannej známky.