ISO

 • ISO 9001 Systém manažérstva kvality
 • ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva
 • ISO OHSAS 18001 Systém manažérstva BOZP
 • Chcem vedieť viac

 • Ochranné známky

 • Čo je ochranná známka?
 • Práva majiteľa
 • Trvanie
 • Chcem vedieť viac
 • ISO 9001


  Norma STN EN ISO 9001:2008 je medzinárodná norma, ktorá bola v SR schválená Slovenským normalizačným inštitútom. Norma poskytuje organizáciám doporučenia a súbor minimálnych požiadaviek pre implementáciu systému manažérstva kvality.


  Prospešnosť manažérskeho systému podľa ISO 9001


  Zvýšenie konkurencieschopnosti organizácie
 • udržanie stálych zákazníkov
 • posilnenie pozície vo výberových konaniach
 • Zefektívnenie činností v organizácií
 • jasné definovanie povinností, právomocí, zodpovedností
 • zjednodušenie dokumentácie organizácie
 • zavedenie procesného riadenia
 • plnenie legislatívnych požiadaviek
 • Spokojný zákazník
 • zavedenie spätnej väzby medzi organizáciou a jej zákazníkom
 • vybudovanie vzájomných výhodných vzťahov s dodávateľmi
 • vybudovanie korektných zamestnaneckých vzťahov
 • Kvalita na prvom mieste
 • zvýšení kvality produktov spoločnosti
 • efektívne predchádzanie možným nezhodám, reklamáciám
 • zavedenie procesov kontinuálneho zlepšovania

 • Zavedenie manažérskeho systému


  Fáza zavedenia manažérskeho systému má niekoľko etáp a navzájom súvisiacich činností. Pre kvalitné zavedenie systému manažérstva kvality je nutné absolvovať nasledujúce kroky:

 • Analýza súčasného stavu
 • Vzdelávanie
 • Tvorba dokumentácie a implementácia
 • Výkon interných auditov a príprava na certifikáciu
 • Certifikácia

 • Udržiavanie manažérskeho systému po certifikácii


  Kontrolné (dohľadové) audity
  Certifikačný orgán je však povinný následne každý rok vykonať dohľadový audit , na ktorom skontroluje dodržiavanie požiadaviek normy ISO. Tretí rok po certifikácii sa vašej organizácii bude predlžovať certifikát ISO na obdobie ďalších troch rokov na tzv. recertifikačnom audite.
  Interné audity
  Okrem auditov vykonávaných certifikačným orgánom vám z požiadaviek noriem ISO vyplýva povinnosť zabezpečiť si interné previerky (audity) a udržiavať manažérsky systém v aktuálnom stave. (externým alebo interným spôsobom)

  Celková časová náročnosť


  Je jasné, že proces zavedenia systému je niekoľkomesačný proces a jeho dĺžka predovšetkým závisí od času, ktorý môžete venovať riešeniu úloh. Urýchliť proces zavedenia systému vám pomôže poradca, ktorý vám poskytne všetky potrebné vzory, vysvetlenia, školenia a podklady.