ISO

 • ISO 9001 Systém manažérstva kvality
 • ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva
 • ISO OHSAS 18001 Systém manažérstva BOZP
 • Chcem vedieť viac

 • Ochranné známky

 • Čo je ochranná známka?
 • Práva majiteľa
 • Trvanie
 • Chcem vedieť viac
 • ISO 18001


  Špecifikácia OHSAS 18001 sa zaoberá systémom riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavkou normy je zaviesť v organizácii procesy pre riadenie a znižovanie rizík súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zamestnancov pri práci.

  Prospešnosť manažérskeho systému podľa ISO 18001

  Zvýšenie konkurencieschopnosti organizácie

 • jednoduchšie získavanie nových zákaziek
 • posilnenie pozície vo výberových konaniach
 • Zefektívnenie činností v organizácií s ohľadom na BOZP
 • zjednodušenie a zjednotenie dokumentácie organizácie
 • plnenie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • posilnenie vedomia zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • BOZP na prvom mieste
 • zvýšenie bezpečnostných štandardov v prostredí organizácie
 • efektívne predchádzanie možným problémom, nezhodám a nákladom pri odstraňovaní škôd porušením pravidiel BOZP
 • zavedenie princípov riešení vzniknutých problémov
 • zavedenie procesov kontinuálneho zlepšovania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • Zavedenie manažérskeho systému


  Fáza zavedenia manažérskeho systému má niekoľko etáp a navzájom súvisiacich činností. Pre kvalitné zavedenie systému manažérstva kvality je nutné absolvovať nasledujúce kroky:

 • Analýza súčasného stavu
 • Vzdelávanie
 • Tvorba dokumentácie a implementácia
 • Výkon interných auditov a príprava na certifikáciu
 • Certifikácia

 • Udržiavanie manažérskeho systému po certifikácii


  Kontrolné (dohľadové) audity
  Certifikačný orgán je však povinný následne každý rok vykonať dohľadový audit , na ktorom skontroluje dodržiavanie požiadaviek normy ISO. Tretí rok po certifikácii sa vašej organizácii bude predlžovať certifikát ISO na obdobie ďalších troch rokov na tzv. recertifikačnom audite.
  Interné audity
  Okrem auditov vykonávaných certifikačným orgánom vám z požiadaviek noriem ISO vyplýva povinnosť zabezpečiť si interné previerky (audity) a udržiavať manažérsky systém v aktuálnom stave. (externým alebo interným spôsobom)

  Celková časová náročnosť


  Je jasné, že proces zavedenia systému je niekoľkomesačný proces a jeho dĺžka predovšetkým závisí od času, ktorý môžete venovať riešeniu úloh. Urýchliť proces zavedenia systému vám pomôže poradca, ktorý vám poskytne všetky potrebné vzory, vysvetlenia, školenia a podklady.