ISO

 • ISO 9001 Systém manažérstva kvality
 • ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva
 • ISO OHSAS 18001 Systém manažérstva BOZP
 • Chcem vedieť viac

 • Ochranné známky

 • Čo je ochranná známka?
 • Práva majiteľa
 • Trvanie
 • Chcem vedieť viac
 • ISO 14001


  Norma STN EN ISO 14001:2005 sa zaoberá systémom riadenia ochrany životného prostredia. Implementácia normy ISO 14001 je úzko spätá s povinnosťou vyhovieť legislatívnym požiadavkám v rámci ochrany životného prostredia. ISO 14001 – systém environmentálneho manažmentu.


  Prospešnosť manažérskeho systému podľa ISO 14001

  Zvýšenie konkurencieschopnosti organizácie
 • posilnenie pozície vo výberových konaniach
 • Zefektívnenie činností v organizácií s ohľadom na environmentálne riadenie
 • zjednotenie dokumentácie organizácie
 • plnenie legislatívnych požiadaviek
 • Životné prostredie na prvom mieste
 • posilnenie vedomia zodpovednosti za ochranu životného prostredia
 • riadenie činností organizácie s ohľadom na ochranu životného prostredia
 • efektívne predchádzanie možným nezhodám, havarijným situáciám a nákladom pri odstraňovaní škôd spôsobených na životnom prostredí
 • zavedenie procesov zlepšovania v oblasti ochrany životného prostredia

 • Zavedenie manažérskeho systému


  Fáza zavedenia manažérskeho systému má niekoľko etáp a navzájom súvisiacich činností. Pre kvalitné zavedenie environmentálneho manažérskeho systému je nutné absolvovať nasledujúce kroky:

 • Analýza súčasného stavu
 • Vzdelávanie
 • Tvorba dokumentácie a implementácia
 • Výkon interných auditov a príprava na certifikáciu
 • Certifikácia

 • Udržiavanie manažérskeho systému po certifikácii


  Kontrolné (dohľadové) audity
  Certifikačný orgán je však povinný následne každý rok vykonať dohľadový audit , na ktorom skontroluje dodržiavanie požiadaviek normy ISO. Tretí rok po certifikácii sa vašej organizácii bude predlžovať certifikát ISO na obdobie ďalších troch rokov na tzv. recertifikačnom audite.
  Interné audity
  Okrem auditov vykonávaných certifikačným orgánom vám z požiadaviek noriem ISO vyplýva povinnosť zabezpečiť si interné previerky (audity) a udržiavať manažérsky systém v aktuálnom stave. (externým alebo interným spôsobom)

  Celková časová náročnosť


  Je jasné, že proces zavedenia systému je niekoľkomesačný proces a jeho dĺžka predovšetkým závisí od času, ktorý môžete venovať riešeniu úloh. Urýchliť proces zavedenia systému vám pomôže poradca, ktorý vám poskytne všetky potrebné vzory, vysvetlenia, školenia a podklady.